تقویم سه ماه  گروه کوهنوردی البرز سبز

ردیف

تاریخ

قله ها

روز

سرپرست

نوع برنامه

1

4/1/92

کرچان

یک

کیان

صعود

2

16/1/92

عظیمه

یک

کیان

آموزشی

3

23/1/92

دره پورا

یک

کیان

دیدن یاران و صعود

4

30/1/92

توچال

یک

کیان

صعود

5

6/2/92

دره زانوس کجور

5/1

کیان

صعود مشترک آیلار نوشهرو البرز سبز

6

13/2/92

چشمه شاهی

یک

حسین بیگی –پیشرویان

گلگشت و صعود

7

20/2/92

الوند همدان

5/1

پیشرویان

صعود و بازدید از آثار تاریخی

8

27/2/92

کلون بستک دیزین

یک

کیان

صعود

9

3/3/92

توچال به قله دختر

دو

پیشرویان

صعود و پیمایش خط الرأس

10

10/3/92

کرچان

5/1

حامد محمدی

صعود

11

14-15-16/3/92

علم کوه

5/2

پیشرویان

صعود مشترک آیلار و نوشهر و البرز سبز

12

24/3/92

شاه کرم طالقان

یک

کیان

صعود

13

31/3/92

شاه البرز

دو

پیشرویان

صعود