بسمه تعالی

گزارش اولین نشست کار گروه محیط زیست هیئت کوهنوردی استان البرز

این جلسه در ساعت 17 روز چهارشنبه 11/2/1392 در دفتر هیئت کوهنوردی استان البرز باحضور نفراتی همچون:

1-    آقای سید علی اکبرسید زاده از پیشکسوتان وفعالان محیط زیست از گروه هفت خوان

2-    آقای حسین میرزائی رئیس کمیته محیط زیست هیئت کوهنوردی استان البرز از گروه هامون

3-    آقای مهران کیان دبیر کمیته محیط زیست هیئت کوهنوردی استان البرز از گروه البرزسبز

4-    آقای پیمان سبزه پرور از گروه آسمان البرز

5-    آقای سلمان بهمن دار از باشگاه شقایق

6-    آقای اصغر خواجه حسینی از گروه البرزسبز

7-    آقای علی عباسعلی نژاد از گروه البرزسبز

8-    خانم سعیده طلاساز از گروه آسمان البرز

9-    خانم مریم قره داغی،روابط عمومی کارگروه از گروه البرزسبز

تشکیل شد ابتدا آقای کیان توضیحاتی را درباره هدف ازشکل گیری این جلسه عنوان نمود سپس حاضرین به ارائه مطالب پرداختند ،مطالبی همچون استفاده از پتانسیل های فردی دوستان جهت پیشبرد اهداف کارگروه، که بنا به استقبال دوستان مسئولیتهائی  واگذار شد.

جهت امور کارشناسی منابع طبیعی آقای سید زاده قبول زحمت فرمودند

جهت امور تحقیق وپژوهش کارگروه سرکار خانم طلاساز قبول زحمت فرمودند

جهت امورآموزش وفرهنگسازی بین عموم آقای خواجه حسینی عهده دار مسئولیت شدند

جهت امورلینک شدن با سایت گروه ها وهیئت ها در زمینه محیط زیست وارائه اخبار برای سایت هیئت استان البرز آقای علی عباسعلی نژاد عهده دار مسئولیت شدند

در پایان جلسه کلیپی از فعالیت کار گروه برای دوستان پخش شدو اعضاءدر خواست نمودند که در جلسات هفتگی از کارشناسان محیط زیست ،منابع طبیعی ،بازیافت دعوت بعمل آید.

این جلسه در ساعت 18:25 دقیقه به پایان رسید.

 

 

 

تهیه کننده گزارش :مهران کیان