جمعیت البرز سبز(NGO)
جمعیت البرز سبز

جمعیت البرز سبز با سرپرستی مهران کیان و همکاری گروه زنان مبارز با الودگی محیط زیست،سازمان محیط زیست، هلال اهمر، تربیت بدنی و استانداری استان البرز برای حمایت از کوهنوردان ایران در سال 1389 تاسیس شد.
فعالیت های جمعیت البرز سبز:

1- پاکسازی حریم جاده چالوس منتهی به سد کرج (سد امیر کبیر )
2- فتح قله ۴٢٠٠ متری کرچان
3- فتح قله ٣٨٠٠ متری توچال
4- فتح قله ۵١٠٠ متری سبلان
5- فتح قله ٣١٨٠ متری قله قلعه دختر
6-فتح قله 4075 متری شیرکوه
7-فتح قله 4050 متری کهار
8- فتح قله 4100 متری ناز
9- فتح قله 3700 متری الوند
١٠-فتح قله ٣٨٠٠ متری نستون
١١-فتح قله ٣٢۵٠متری سی چال
١٢- فتح قله ٣٩٠٠متری هفت خان
١٣- فتح قله ٣٨۵٠ متری نامدار
١۴-فتح قله ٣٢۵٠متری پهنه سار
١۵-فتح قله ۵۶٧٢ متری دماوند
جمعیت البرز سبز با هدف طبیعت پاک و زمین سالم فعالیت می کند