بنام یاد خدا
در هفته گذشته ابتداجلسه مدیران تشکلهای مردم نهاد استان با مدیر کل ومعاونین وکارشناسان منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرزپیرامون بیان نظرات و پیشنهادات سازمان های مدنی جهت ارتقاء بخشیدن وضعیت منابع استان برگزار شد که ابتدا آقای مهندس میر رجبی مدیر کل براهمیت چنین نشستهائی اشاره نمودند واز همه دوستان خواستند در ایام هفته درختکاری که پیش رو داریم به همفکری وهمکاری سازمانهای دولتی وغیر دولتی بیشتر ازهمیشه نیاز داریم تا با شکوه تر از سنوات گذشته برگزار شود،نمایندگان تشکلها نیز به بیان دیدگاهای خود پرداختندودر این میان نماینده جمعیت البرزسبز با اشاره به موضوعاتی همچون جهت کارهای همگانی از عموم به صورت ابزاری وسیاهی لشگر استفاده نشودواز کلمه مخبر برای اعلام معظلات منابع طبیعی جهت پیگیری بکار برده نشود که بهتر است همیاران معتمد طبیعت نامبرده شوندودر ضمن گلایه بابت همکاری نکردن منابع طبیعی در سال گذشته که منجر شد در ختان زیادی در محیطی نامناسب خشک شوندوپیشنهاد شد حداقل امسال به حقوق درختان نیز احترام گذاشته  و اشتباهات سال گذشته تکرار نشوند در غیر اینصورت کاشت درخت به صورت غیر علمی و آگاهی کاری بیهوده خواهد بودوهمچنین در مورد قطع درختان موجود در کوهستان عظیمیه توسط ارگانهای دولتی اشاره شد که قرارشد از طریق اداره کل منابع طبیعی پیگیری شود . در صورت متعهد بودن طرفین(اداره کل منابع طبیعی وسمن ها)ما حاضر به همکاری در تمامی مناسبتها خواهیم بود.
در نشست دوم هفته گذشته در اداره کل محیط زیست استان برگزار شد :
با موضوع راه اندازی اتاق فکر محیط زیست که ورودی وخروجیش مرتبط به مسائل محیط زیست استان باشدکه در این نشست از صاحب نظران و تشکلهای استان حضور داشتند که همگی بر تشکیل ساختار اصولی این اتاق پرداختند به شرط اینکه   نظرات ودیدگاهها واردشوندو طرح وبرنامه اصولی مصوب وبرای اجرای مجریان  بعنوان خروجی خارج گردد.