ادامه مطلب 


جمعیت البرز سبز

 

جمعیت البرز سبز  با سرپرستی  مهران کیان و  همکاری گروه زنان مبارز با الودگی محیط  زیست،سازمان محیط زیست، هلال اهمر، تربیت بدنی و استانداری استان البرز  برای حمایت از کوهنوردان ایران در سال 1389 تاسیس شد.

فعالیت های جمعیت البرز سبز:

 

1-  پاکسازی حریم جاده چالوس منتهی به سد کرج (سد امیر کبیر )

2-  فتح قله  ۴٢٠٠  متری  کرچان

3- فتح قله  ٣٨٠٠ متری توچال

4- فتح قله ۵١٠٠ متری  سبلان

5-  فتح قله  ٣١٨٠  متری قله قلعه دختر

 6-فتح قله 4075 متری شیرکوه

7-فتح قله 4050 متری کهار

8- فتح قله 4100 متری ناز

9- فتح قله 3700 متری الوند

١٠-فتح قله  ٣٨٠٠  متری نستون

١١-فتح قله ٣٢۵٠متری سی چال

١٢- فتح قله ٣٩٠٠متری هفت خان

١٣- فتح قله ٣٨۵٠ متری نامدار

١۴-فتح قله ٣٢۵٠متری پهنه سار

١۵-فتح قله ۵۶٧٢ متری دماوند

جمعیت البرز سبز  با هدف  طبیعت پاک و زمین سالم فعالیت می کند