بسمه تعالی

 

 

                        گزارش جلسه انتخابات جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست

 

روزسه شنبه مورخه18/5/1390درسالن اجتماعات پارک خانواده جهانشهرباحضورNGOجمعیت البرزسبزبعنوان نماینده زیست محیطی کوهنوردان استان البرزواعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی

محیطزیست ونمایندگان دفترمرکزی جمعیت زنان بعنوان ناظرین انتخابات مراسمی برگزارگردیدکه ابتداتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیدواعلام برنامه توسط آقای کیان وایراد بیانات سرکار خانم حصاری مسئول جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان البرزوسخنرانی خانم بنی عامریان مدیر روابط عمومی دفتر مرکزی جمعیت وخانم فاطمی نزادبه نمایندگی ازطرف خانم دکترملاح ریاست محترم و عالی جمعیت زنان مبارزجلسه افتتاح واعلام نحوه برگزاری انتخابات توسط خانم حصاری مادر محیط زیست استان البرزادامه یافت واسامی کاندیدای واجدشرایط برای حاضرین اعلام ونفرات موردنظر به معرفی از خود|پرداختندوسپس برگه انتخابات بین حاضرین توزیع گردیدکه درپایان آراء بشرح ذیل اعلام شد:

1-سرکارخانم حصاری به سمت ریاست جمعیت وعضو اصلی

2-سرکارخانم حمیده حاج غلام عضواصلی

3-سرکارخانم عزت آبادی عضو اصلی

4-سرکارخانم نوروزی  عضو اصلی

5-جناب آقای سروش فلاح فعال عضو اصلی

6-جناب آقای مهران کیان بازرس اصلی

7-جناب آقای محمددولتی بازرس علی البدل

8-جناب آقای محمد جمشیدی مسئول آموزش

9-سرکارخانم زینب جاوید مسئول روابط عمومی

10-سرکارخانم مهناز عربشاهی عضو علی البدل هیئت امناء

11-سرکارخانم مریم صادقی عضو  علی البدل هیئت امناء


پس ازبرگزاری مراسم انتخابات وتآئیدنتایج توسط ناظرین محترم جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست لوح سپاس وتقدیری برسم یادبود وبیعت همکاری گروه کوهنوردی جمعیت البرزسبزباجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست توسط سرکار خانم حصاری وسرکارخانم بنی عامری وسرکار خانم فاطمی نزاد به آقای کیان مدیریت گروه البرزسبز اهداء گردید.

درپایان با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان البرز

                                وجمعیت البرزسبز-NGO