بسمه تعالی

     برنامه صعود به قله کرچان((NGO البرزسبزوگروه هامون درتاریخ 15/07/90

ابتدا راس ساعت 5:30صبح ازجلوی مسجد جامع کرج، بسمت 45کیلو متری جاده چالوس 

روستای کیاسربراه افتادیم ،وساعت 7:15در ابتدای روستای فوق الذکربودیم ،برنامه  صعود

کاملاَفنی ،به سر پرستی خانم نوائی اداره می شد،که بااعلام نفرات سرقدم ،میاندار،عقب دار 

وراهنما،به ترتیب نوشته،آقای اجتهادی،سعیدمددی،احمددهقانی ومهران کیان،ازمسیر شرق

روستادرمنطقه سرتنگه وپاکوبه محَوربه یال روبروی روستای بنام دَه دیم رسیدیم،نفرات

حاضر کاملاَََآماده اجرای برنامه بودند.مسیر ادمه پیدا کردتابه منطقه اورس چال رسیدیم که

درآنجاتوقفی کوتاه بدلیل وجود سگهای گله داشتیم(درقست توضیحات دقت شود)سپس با

وجود چوپان ادمه مسیردادیم تا در محل چالک برای صرف صبحانه بمدت 25دقیقه

استراحتی نمودیم ،ساعت 9:35دقیقه ازقسمت شمال باغ محور به قسمت دریجاک رسیدیم

وجود پرندگانی از قبیل کبک،سره،شاهین،عقاب وچکاوک به گونه ای تمام حواس حاضرین

را به خود جلب کرده بودوجا داردتشکری از آقای اجتهادی بدلیل مدیریت وسرقدمی خوب

ایشان داشته باشم،راس ساعت 12دریال شمالی هودک قرار داشتیم،آنقدر مسیر ادمه پیدا کرد 

تا به گل حلوی رسیدیم،استراحتی کوتاه ونوشیدن آب وشربت رمقی دوباره به نفرات بخشید 

سپس از قسمت شمالی گل حلوی ابتدای ضلع جنوبی کرچان براه افتادیم هرچه قدر به قله

نزدیک می شدیم طوفان شدیدتروهوا سردتر می شد که با  نظرسرپرست همگی برای

اضافه نمودن پوشاک اقدام نمودیم وخلاصه ساعت14:20  توانستیم بربلندای قله کرچان

بایستیم واز همه جهاتش قله های زیبائی همچون،هفتخان  ،کلاچه ویا،نامدار،علم،سی

چال،شاهزاده کج گردن آزادکوه،توچال،دوبرارآتیشگاه،ناز  ،کهارکوچک وبزرگ،پهنه

حصار،شاه دژ،نستون،قلعه دختر شهرستانک،هزاربند  و جارستونک را به وضوح

ببینیم.وخلاصه درساعت14:40دقیقه بسمت جنوب قله براه افتادیم،تابه منطقه  چشمه چمن

حوضه چال رسیدیم ،باصرف مقداری غذا،چای ومیوه  ازمسیر جنوب غربی حوضه چال

ازسربندک ،قاطر راه،گردنه زاگیربسمت شمال شرقی روستای کیاسرادامه مسیر دادیم.هوا

روبه تاریکی میرفت وخلاصه از مسیر چاله کاه،سرازیر شدیم وساعت 18درداخل روستا

سوار می نی بوس شدیم وساعت  19:30 در میدان امام خمینی کرج از دوستان خوبمان

خداحافظی کردیم.

نفرات شرکت کننده: آقایان اجتهادی،مددی،نظری دوست،دهقانی،نجفی،فضلی،کیان 

وخانمها نوائی،فضائلی،جانمحمدی،ستارخانی،شاهمرادی.

توضیحاتی درمورد جغرافیای قله کرچان:

قله کرچان به ارتفاع 3950ثبت درسال 1344در کتاب گیتای کوهستانهای ایران وبه روایت

پیشکسوتان 4200متراز سطح در می باشد.قله کرچان لقب رئوف ترین قله نسبت به قلل

ایران رابه خود اختصاص داده است ویژه گی هائی همچون ،تاُمین کننده آب شرب

ومصرف باغهای جاده چالوس نظیر روستاهای کهنه ده،نساء،ملک

فالیز،حسنکدر،گرماب،سرخه در،میدانک ،درده،همه جا،کیاسرلات،کیاسر،سپسالار، 

آسارا،ری زمین می باشد،دارا بودن آب وهوای معتدل برای زیست اکثر گونه های حیاط

وحش،مانندپلنگ البرزی،خرس،گراز،خوک،بزکوهی،گرگ،شغال،روباه،راسو، خرگوش

،موش ،مارجعفری،آفتاب پرست، افعی،گونه های مختلف عقاب،دلیجه ،شاهین،کبک،کبک

دری،انواع سره ها،چکاوک،وپرندگان مهاجرکوهستانی ودارا بودن گیاهان داروئی واکثر

میوه ها،دارای ساکنینی که قدمت زیادی باگویش وفرهنگ اصیل پارسی دارند.دارای سه

غارهمچون یخ مراد،چالک وغار آبدره.

مسیرهای صعود:روستای کیاسر،همه جا،سپه سالار،ماهان دره محور،گرماب،حسنکدر،نسا 

ملک فالیز ،کهنه ده،آزادبر.

توضیح درموردکلمات وموارد اشاره شده در متن:< محور:کنارمه><دَه دیم:چشم انداز ده>

<دریجاک:دریچه ها><حلوی:نوعی علف تیره گیاهان سوزنی برای مصرف دام><چالک:

قسمتی ازکوه که به صورت گودال ،یا چاله دیده می شود><سرتنگه:برروی رودخانه>

تذکر:زمان مواجه شدن به گله گوسفند بهتر است معتاد تر عمل نمائیم چون سگ گله برای

حفاظت از گوسفندان هرکاری را انجام می دهددر اینجا لازم است به مسائلی دقت نمائیم

تادچار حمله سگها نشویم1)حداقل بیش از فاصله دویست متر به گله مسیرمان راادامه

دهیم2)گروهی حرکت نمائیم3)سگها از چوپانها حرف شنوی دارنداز چوپان کمک

بگیریم4)در صورت هجوم سگها سعی نکنیم با دادو فریادآنها را از خود دور کنیم چون

اینکاربیشتر تحریک میشوند وکاملاّخونسردی راحفظ ودر یک جا بدون حرکت بشینیم.

       

 

          با تشکر از همه ی عزیزانی که مارا دراین برنامه یاری نمودند.

                  

                              پاینده باد ایران    مهران کیان