بسمه تعالی

                گزارش برنامه گلگشت دره وسیه درتاریخ30/10/90

با اعلام برنامه ای که در روز چهارشنبه28دیماه جلسه گروه  شده بود عده ای از همنوردان

در غالب پیمایش خانوادگی وطبیعت گردی را در منطقه وسیه حصار با چشم اندازی زیبا از

درختان ودره پر آب با سرپرستی آقای مهران کیان روز جمعه ساعت 7صبح، حضور بهم

رسانیدند،دراین برنامه چند اهداف مد نظر بود:

1-تحکیم وحدت خانواده ها با گروه

2- استفاده کردن صحیح از طبیعت

3-اشاره نمودن به مسائلی از قبیل اینکه چرا انسانها طبیعت وکوه هارا برای آرامش روحی وجسمی خود قرار می دهند .

برنامه گروه با پیمایشی منظم ادامه پیدا کرد تا در منطقه ای زیبا  برای صرف صبحانه

واستراحت توقفی یک ساعته داشتیم ،چون برنامه صعود  نداشتیم لازم دانستیم  بیشتر در

طبیعت باشیم ،صدای آب وکبکها گوشهایمان را نوازش می دادیا به عبارت دوستی ،به ما

خوش آمد می گفتند.طبیعت گردان زیبائی از کنار ما می گذشتند،مابین آنها آقای اجتهادی

سرپرست گروه هامون دیده می شدکه با دیدن ما با یک عذر خواهی از دوستانش به ما

ملحق شدودر سوی دیگر دوست وهمنورد خوبمان به گفته خودش به صورت تفننی یا کوه

گردی می کند ،شناخت او نباید برای شما سخت با شد کسی نبود جزء آقای مقدم که مرتب

می گفت آقای کیان دوست دارم ...دوست دارم....دوست دارم  وبا برخورد زیبایش از گروه

خداحافظی کرد وبه راهش ادامه داد.روز خوبی بود خندهای زیبای آقای بیگی محفل ما را

گرم وامید وارمان می کرد یا بازی کودکانه مطهره خانم ،با تصورات کودکانه اش که من

سر قدمم هرکسی منظم نباشد جریمه میشه وچندباری از جلوی گروه به عقب می آمد از

نفرات شکایت میکردتا اینکه آخر مسیر می رسیدیم تحمل دلخور شدن از کسی را نداشت

وبا دید معصومانه اش همه افراد جریمه شده را می بخشید،چه خوب می شد ما

بزرگترهاکمی از این افکار را در ذهن خودمان  رشد می دادیم وخلاصه از کسی کینه ای

به دل نمی گرفتیم ووجود سرکار خانم عظیمی در روز اولش که گروه راهمراهی می کرد

جالب بود وخانواده خوب آقای حسینی که پر از انرژی در کنار ما بودندیا حضور گرم

وهمیشه گی آقای شاهمرادی که خود با پیشکسوتی اش مارا از همیشه امیدوار تر میکرد در

مسیری  که میرفتیم صخره های زیبائی جلوی رویمان بود درزیر یکی از صخرها برای

ناهار واستراحت توقف نمودیم ،غذاهای متعددی سر سفره پهن  شده دیده می شد

مخصوصاَغذای خوش مزه خانواده محترم جعفریان .

بهر حال با پیمایشی خوب روز جمعه خوبی را سپری نمودیم وبا ثبت عکس می توانیم دلیلی

براین ادعا داشته باشیم.

مدیریت گروه البرزسبز برای همه همنوردان خوبم روز های خوشی  رادر کنار طبیعتهای زیبا

                                               آرزو می نماید

                                           خدا یارو نگهدارشما