بسمه تعالی

گزارش برنامه گلگشت دره ازله   (Ezle)درتاریخ26/12/90

برنامه مشترک گروه هامون به سرپرستی آقای اجتهادی وگروه کوهنوردی البرزسبز به سرپرستی مرضیه علی محمدی ،به صورت یک روزه اجراء شد.

دره ازله در 19 (نوزده)کیلومتری جاده چالوس ،واقع درمنطقه آدران ،اولین پیچ نرسیده  به جاده ارنگه،سمت چپ قرار گرفته است.

آب وهوای منطقه معتدل کوهستانی است ودرروز اجرای برنامه هوائی صاف همراه با وزش کم باد داشتیم.

عزیزان شرکت کننده البرزسبز:

حمداله شاهمرادی ،مهناز عربشاهی ،حسین بیگی ،فاطمه عظیمی ،اکرم خدابخشی ،شیما فکری ،صابر جعفریان ،سجاد جعفریان ،خدیجه جعفریان ،محمد دولتی ،فرزانه جعفری ،شیرین خدایار ،مرضیه علی محمدی ،صالحه دادو ،مهران کیان ، محدثه کیان ،مطهره کیان ،مریم مؤمن کیائی ،علی پیشرویان ومهمان ایشان و17(هفده) نفراز گروه هامون .

 طبق قرار رأس ساعت 6 اعضای گروه البرزسبز روبروی سینما هجرت جمع شدند.بعداز آمار گیری وآشنائی با اعضای جدید سوار براتوبوس شده وبرای پیوستن به گروه هامون به سمت خیابان چالوس حرکت کردیم.(آقای کیان زحمت نوشتن لیست اسامی را متقبل شده بودند.)بعداز حرکت  وحضور غیاب افراد گروه ،آقای کیان درباره لزوم حضور سرپرست  واینکه چرا فرد بی تجربه ای را برای این مسئولیت انتخاب کرده اند ،صحبتهائی را ایراد فرمودند. ساعت 6:30دقیقه بعداز سوار شدن گروه هامون به سمت دره ازله حرکت  کردیم.

بعلت خلوت بودن جاده ساعت 7 به آدران رسیده وهمگی از اتوبوس پیاده شدیم وحرکت خودرا با گذشتن از روی پل رودخانه کرج  ورسیدن به مجتمع ورزشی آدران آغاز کردیم .

هنگامی که به ابتدای پاکوبه نزدیک شدیم ،آقای اجتهادی تمامی افراد را دور هم جمع کرده ودرباره اتحاد گروهها واحترام به گروهای دیگر ولزوم مدیریت صحبت  کردند وآقای کیان صحبتهای ایشان را تأیید وبراجرای آن تاکید کردند.

بعدهم آقای اجتهادی بعنوان سرقدم ،میاندار آقای مهران کیان،عقبدار آقای سیدرضا حسینی  وفنی آقای محمد دولتی  ،عکاس آقای سجاد جعفریان وتدارکات آقایان صابرجعفریان وحسین بیگی ،انتخاب شدندوگروه حرکت خود را آغاز نمود.

طبق گفته آقای اجتهادی حدود یک ساعت ونیم پیاده روی پیش رویمان بود.مسیر پیاده روی در بالای دره ای که به رودخانه کرج منتهی می شد ،راهی زیبا ،هوائی دل انگیز،آسمانی بی نهایت آبی باتکه های سفید ابر.

در طول مسیر انواع مختلفی از درختان وگیاهان قابل مشاهده بود.درختانی ازقبیل:گردو،عرعر،بید وحشی ،بیدمشک،بادام کوهی ،بوته های جارو،سماق ،زرشک،وانواع کاسنی ،چنار ،تبریزی،زالزالک،سرخ ولیک ،نسترن،اورس،ودرختان میوه.

درمیانه راه باید از رودخانه عبور می کردیم ،که با کمک اعضای گروه ،همگی به سلامت  ردشدیم.رودخانه زیبا،طبیعت بکر وصدای خروشان آب،تنها خروشی که آزارت نمی دهد.

ساعت 8:45دقیقه هردوگروه برای خوردن صبحانه واستراحت اتراق کردند.صبحانه ای لذیذدرزیر نور گرمابخش خورشید کهن.

بعدازخوردن صبحانه ساعت10:25دقیقه برای ادامه پیاده روی مهیا شدیم که تعدادی از اعضاء گروه همان جا ماندند.

با عبور از مسیری که از رود خانه جدامی شدساعت 11:10دقیقه به بالای تپه ای مسطح وچشم اندازی زیبا رسیدیم.اعضاءباخواندن ،شعرهای دسته جمعی وگرفتن عکس ،شادمانی خود راابراز می کردند.درهمین اثنا گزارش گروه نیز گرفته شد.

ساعت 11:30دقیقه بافرمان سرپرستها به سمت پایکوه حرکت کردیم.بازهم دیدن صحنه های زیبای طبیعت ،آشیانه به جا مانده از سال قبل پرنده ها،که اگر زمان کافی داشتیم ،با آرامش بیشتری ازاین مناظر لذت می بردیم ،سنگهای زیبا ئی که دست طبیعت آنها را به هزاران شکل درآورده بود وشاهکاری ساخته بود هنر مندانه.

دراین آخرین روزهای زمستان می توانستیم تلاش زمین را برای سبز شدن را با چشم خود ببینیم.واگر کمی بیشتر حواسمان را جمع می کردیم وگوش جان می سپردیم،حتماَ صدای نفس های عمیق خاک رامی شنیدیم.

دل کندن ازازاین همه شگفتی ،سخت وزمان کوتاه بود،باید خود را به دیگرانی که منتظر ما بودند ،می رساندیم.

ساعت 11:50دقیقه به دیگر اعضای گروه پیوسته ،بعداز خوردن چای واستراحتی کوتاه ،رأس ساعت 12حرکت کردیم.

هنوز چند قدمی پیش نرفته بودیم که جلوه دیگری ازطبیعت چشمانمان رانوازش کرد:اسب...حیوانی سراسروقاروابهت،قدبلند باپاهای کشیده وبه رنگ قهوه ای واگر ما برای عکس گرفتن به او نزدیک نمی شدیم وآرامشش رابه هم نمی زدیم،هرگز نمی گریخت.زبان ازبیان این همه زیبائی قاصر است.نهایتاَبا گفتن یک جمله «شگفت انگیزاست»از کنارشان گذشتیم.

در طول مسیر تعدادی از عزیزان به جمع آوری زباله وپاکسازی طبیعت مشغول  شدندکه صمیمانه سپاس گزارشان هستیم.

وبالاخره ساعت 13:30دقیقه به پایان مسیر رسیدیم وچون آرین برنامه سال 90 بود دور هم حلقه زدیم وترانه «ای ایران»رابا افتخار خواندیم.

آقای کیان طی صحبتی کوتاه از همه شرکت کنندگان تشکر بعمل آورده واز پیشکسوتان آقایان اجتهادی وشاهمرادی تقدیر کردند .وبرای هردو گروه درسال جدید بهترینها  را خواستار شدند.

هنگام گذشتن از روی پل رودخانه کرج آخرین عکسهای دسته جمعی در سال 1390را گرفتیم وسواربراتوبوس به سمت کرج حرکت کردیم ،ساعت 14:35دقیقه درمیدان کرج ،پیاده شده وبا خداحافظی گرم وآرزوهای بلند برای دوستان از یکدیگر جداشدیم ،بادنیایی از خاطرات که امروزمان را شکل داد ویاد آوریش روزهای آینده را شاد خواهد کرد.

 

 

                                                                           بهترینها ازآن شما

                                                                        مرضیه علی محمدی