جعفر ناصری

 

 

درگذشت "جعفر ناصری" همه ی البرزیان سبز قامت را در غم فرو برد.

به این وسیله جمعیت البرز سبز خود را در غم درگذشت "جعفر ناصری" شریک تمامی طبیعت دوستان و حامیان محیط زیست به خصوص خانواده آن مرحوم اعلام می کند. باشد که تسلی خاطر خانواده و دوستان مرحوم جعفر ناصری باشد.

 

مدیر جمعیت البرز سبز

مهران کیان