بنام خالق کوهها

گزا رش صعود به قله 3800متری بشمان درروز جمعه تاریخ24/6/91

نفرات شرکت کننده :مهران کیان،احمد محمدی لیلستانی

روز پنج شنبه ساعت 19 کرج رابه سمت  روستای لیلستان ترک نمودیم ،بازهم جاده چالوس ترافیک سنگین داشت ،بعداز یک ساعت به روستای سرسبز لیلستان رسیدیم ،درختان پرمیوه  وجوب های پر آب  انرژی مثبت خیلی خوبی برایمان بود،روستای لیلستان را ازشرق ترک کردیم ،به روستای کلوان رسیدیم،به منبع آب کلوان ،جائی که برای صعود به قله کهار بایستی آنجا راسپری کنیم رسیدیم ،بعداز یک ساعت به بالای روستای کلها رسیدیم،درختان انبوه وصدای آب آنهم درتاریکی شب  درزیر نور های هد لمپمان  دیدنی بود،دقیقاَاز جنوب شرقی قله کهار می گذشتیم ،دره های دارای آب خنک وگواراجاذبه های زیبائی بود که می توانم از آنها یاد کنم،به منطقه سه آب رسیدیم از قسمت شرق ،غرب وشمال سه رودخانه بهم وصل می شدند،بعداز سپری کردن آنجا به منطقه سیوه چال رسیدیم،ساعت 3بامدادبود در کنار چادرهای چوپانها مانیز چادر مان را برپا نمودیم ،با خوردن کمی تغذیه مشغول استراحت شدیم،ساعت 8 صبح از خواب برخواستیم،بعداز صرف صبحانه ،مسیر دوساعته قله بشمان را پیش رویمان قرار دادیم،مثل عادت همیشگی ام چشم دوختن به سنگهای اطرافم ،کنجکاوی مرا بیشتر نمود تااینکه آثاری از فسیلها دوباره نمایان شدند ،ریزودرشت سرگرمی خوبی بود ،دوستم احمد علاقه ای نداشت ،آرام،آرام سمت قله می رفت منهم درحال سرچ کردن بودم،فسیلهای زیادی یافته بودم وجالب تر از همه اصلاَ متوجه رسیدن به قله نشده بودم،نزدیک آزادبر بودیم ومه های زیبای، منطقه شمال کشور تماشائی بودند وجالب تر اینکه سرو صدای غاز های وحشی که بیشتر از پنجاه تا بودند هیاهوئی را براه انداخته بودند وشمال را به سمت جنوب به صورت هفتی شکل حرکت می کردند،خلاصه آنجا راُس ساعت 10:30 دقیقه ترک نمودیم وساعت 12 به کنار چادرهایمان رسیدیم بعداز خوردن چای وناهار،آماده شدیم که مسیر برگشت راطی نمائیم در حین برگشت دوتا بچه سگ با تمام زیبائی هاوشیطنت شان خوب سرکارمان گذاشته بودندووابستگی زیادی ایجاد شده بود که حتی نزدیک هزار متر به خاطر ما از لانه ومادرشان دور شده بودند نمی خواستیم اتفاقی برایشان بیافتد به ناچار آنها را از خودمان دور کردیم که با نگاهی مظلومانه  که انگار از ما توقع نداشتنداز آنها جدا شویم،چاره ای نبود وبالاخره ساعت 17 به روستای لیلستان رسیدیم ومسیر کرج را ادامه دادیم وبه علت یکطرفه بودن جاده ساعت 18 به کرج رسیدیم واز دوست خوبم احمد آقا خداحافظی نمودم.

روستای لیلستان در کیلومتر 35جاده چالوس واقع شده ،گویش ساکنان کرجی وطالقانی ،دارای مردمانی خونگرم ومیهمان نواز،دارای آب وهوای معتدل ،میوه های فراوان ،چشمه های گوارا وپر آب دیگر ویژه گی این روستای زیباست.

قله بشمان به ارتفاع 3800متر همجوار ونتار،کاهار،هفت خان،نازو خط الراُس مشترک روستا های گراب ،پراچان،گته ده وروستاهای جاده چالوس می باشد

پاینده باد ایران                                 مهران کیان