گروه کوهنوردی البرز سبز روز جمعه  1391/9/10برنامه صعود فنی و زمستانه خود را به ارتفاعات ،جاده چالوس ( قله ناز و کهار به ترتیب  4108 و 4050) متری ،برگزار می نماید.

نفرات شرکت کننده 15 نفر ( چهار نفر خانم ویازده نفرآقا )