گزارش نشست مسئولین سازمانهای مردم نهاد با اداره محیط زیست شهرستان کرج وبخشداری و

بنام خدا

گزارش نشست مسئولین سازمانهای مردم نهاد با اداره محیط زیست شهرستان کرج وبخشداری وشهرداری آسارا در تاریخ1392/6/25

          این نشست بنا به دعوت اداره محیط زیست کرج پیرو درخواست تعدادی از NGOهابرگزار شد  حاضرین در جلسه آقایان:حکیمی ،جوادیان ،محرمی  از اداره محیط زیست وآسارائی معاون بخشداری آسارا ومحمدی مسئول خدمات شهری شهرداری آسارا،کیان وخانم ایاززاده از جمعیت البرزسبز ،قهرمانی اندیشه پویای جوانی ،بختیاری هیئت کوهنوردی کارگران ،عبیری از انجمن کوهستان سبز،آرمین وکرمیاب از رفتگران طبیعت وروغنچی  از هیئت کوهنوردی استان البرز

     این نشست برنامه هم اندیشی و برنامه ریزی همایشی در منطقه گردشگری وتفریحی حاشیه رودخانه چالوس جهت فرهنگ سازی وتنویر افکار عمومی بود.

    در ابتدا آقای مهندس حکیمی به حضار خوش آمد گوئی نمودند وباارائه مطالبی پیرامون اهمیت حضور سازمانهای مردم نهاد در کنار سازمانهای دولتی پرداختندودر مورد همایش فوق وارائه مطالب از طرف سازمانها فرصت به تمامی نفرات داده شد تا راهکارها وطرحهای خود را بیان نمایند که در این جمع معاون بخشدار با بیان اینکه این تشکلها می توانند نقش بسزائی در بحث فرهنگ سازی داشته باشندوبخشداری در همه موارد حوضه فعالیت خود حاضر است همکاری نماید ،بعدازایشان آقای محمدی مسئول خدمات شهری  شهرداری آسارابا ایراد مطالبی که حاضر به همکاری با این سازمانها درحیطه وظایف شهرداری نیز میباشد اعلام آمادگی می نمائیم که در هرچه بهتر برگزار شدن این همایش در کنار سازمانها باشیم وسپس مسئولین سازمانها با ارئه مطالبی پیرامون حمایت سازمانهای دولتی ورسانه ای نمودن این امر مهم فرهنگی  پرداختند وروز پنج شنبه 28 شهریور را مناسب برگزاری این همایش در منطقه ری زمین  دانستند و ساعت وچگونگی انتقال شرکت کنندگان مورد نقد وبررسی قرار گرفت وشهرداری آسارا برای خودرووبحث پذیرائی جزئی متقبل شدند وبرنامه ای نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن همایش با برپائی نشست در روز چهار شنبه بین سازمانها پیش بینی شد ودر ساعت 16 جلسه به پایان رسید.

تهیه کننده گزارش:مهران کیان

/ 0 نظر / 7 بازدید